CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

 

Buurt Bewust Bijeenkomst
Steun ons / word lid
Programma's
Contact

 

CDA Lokaal Actueel
 

                                                                                                                        16-1-2017  

CDA Lokaal begint al met voorbereidingen raadsverkiezingen 2018.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden.

Hoewel het nog ver weg lijkt, is CDA Lokaal al bezig met de voorbereidingen op het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 2018. Op een aantal Buurt Bewuste Bijeenkomsten zijn al veel ideeën en wensen van bewoners van onze gemeente verzameld, die het CDA graag in zijn programma zal opnemen. Ook zijn al diverse gesprekken gevoerd met inwoners, die geïnteresseerd zijn om binnen het CDA een rol te vervullen.

Het traject naar de verkiezingen vraagt veel zorgvuldigheid. Allereerst is het van belang, dat er een realistisch verkiezingsprogramma tot stand komt. Daar is veel informatie voor nodig, die verenigingen en belangenorganisaties ons aanleveren. Uiteindelijk wordt met de (steun)leden een aantal bijeenkomsten gehouden om het programma in de steigers te zetten, waarna de leden aan het eind van het kalenderjaar 2017 dit bekrachtigen. Lees verder.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                         3-1-2017

Ook in 2017 middenin de samenleving.

Terugblik CDA lokaal op politieke activiteiten in 2016.

Het jaar 2016 was politiek een bewogen en belangrijk jaar. Op de agenda van de raadsvergaderingen stond de ontwikkeling van een aantal grote projecten in onze gemeente. Het CDA is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van o.a. het centrumplan Gilze waarover in de raadsvergadering van 19 december j.l. een besluit is genomen. Een belangrijk stap vooruit, zeker voor de inwoners van Gilze. Lees verder.

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                      19-12-2016

CDAlokaal Gilze en Rijen tegen stikstofverordening provincie.

De CDA fractie in de gemeenteraad van Gilze en Rijen staat vierkant achter de CDA Statenfractie waar het gaat om de Verordening Stikstof in Noord-Brabant.

Met de Statenfractie zijn wij van mening dat de Verordening Stikstof van tafel moet.

Dat de landbouw moet vernieuwen én verduurzamenis ook de mening van het CDA in Gilze en Rijen. De samenleving verandert en stelt anno 2017 andere eisen aan volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn dan in de vorige eeuw. Lees verder

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                   13-11--2016

CDA GILZE EN RIJEN tevreden over begroting 2017

                 

In de raadsvergaderingen van 31 oktober en 8 november j.l. is de begroting 2017 van onze gemeente behandeld. Een sluitende begroting met ook een positieve doorkijk t/m 2021, waarbij veel wensen en verkenningen zijn doorgerekend en passen in het meer jaren perspectief. Een begroting waarbij de lasten voor onze burgers in 2017 slechts minimaal ( 0,45 % ) stijgen. Met deze geringe lasten stijging blijft Gilze en Rijen tot één van de goedkoopste gemeente van ons land behoren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze begroting unaniem door alle politieke partijen werd goedgekeurd, met een speciaal woord van lof voor onze CDA wethouder Dols van financiën. Lees verder

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                   10-11-2016

Buurt Bewuste Bijeenkomst geeft veel suggesties.

Op woensdag 2 november hield CDA Lokaal de vierde Buurt Bewust Bijeenkomst. De toekomstige bestemming van het huidige zwembad en andere zaken, die spelen in deze wijk van Rijen, zoals invulling van het terrein van de voormalige De Kring  waren onderwerp voor deze bijeenkomst. CDA Lokaal hoort graag wat er leeft in onze gemeente, en wat de lokale politiek volgens de bewoners op haar agenda zou moeten zetten. In aanwezigheid van de voltallige fractie en  wethouder Rolph Dols bestond een groot gedeelte van de avond uit discussie over de toekomst van het huidige zwembad. Uiteraard was er nog geen kant-en-klare oplossing, maar CDA Lokaal zal nogmaals de buurtbewoners benaderen met enkele suggesties. Het meeste weerklank vond het idee om buitenactiviteiten een plaats te geven, met nadruk op ontspannende, spel- en sportactiviteiten in een groene omgeving.  Ook werd gesproken over schoollocaties. Duidelijk is dat de gemeente geen lokalen bij zal bouwen, en dat er dus met de huidige beschikbare locaties (breed gezien) oplossingen gevonden moeten worden voor de Vijf Eikenschool. Over de Kringlocatie werden enkele suggesties gegeven. Eén ervan is om semi-permanente bouwunits te plaatsen waar tijdelijk woonbestemming op kan komen, bijvoorbeeld voor tien jaar, waarna ze weer op een andere plaats benut kunnen worden. Er werd aangegeven de toekomstige omzetting naar een 30 km-zone absoluut geen prioriteit te geven. Uitstel hiervan kan mogelijk eerst andere knelpunten in de gemeente oplossen.         Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Buurt Bewust Bijeenkomsten, of over CDA Lokaal in het algemeen? Wilt u als (steun)lid ons komen versterken? Kijk dan op onze website www.cda-gilzerijen.nl, of volg ons op Twitter en Facebook.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                               30-10-2016

Iedereen doet er toe.

Woensdag 2 november organiseert CDA-Lokaal weer een Buurt Bewust Bijeenkomst. Deze keer zijn we in Rijen-West en wel in CC De Boodschap (zaal 8 - Oase), Nassaulaan 62-64, 5121 BC Rijen. Aanvang 20.00 u. tot 21.30 u. U kunt vrij binnenlopen vanaf 19.30 u. De onderwerpen kunt u zelf inbrengen, maar klik op bijgevoegde link en wij geven u vast enkele onderwerpen.CDA-UITN-BBB-AVOND-A5-4-TROPICAL-B.pdf

Meer informatie, volg ons op Facebook en Twitter.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                CDA Lokaal Gilze en Rijen is op zoek naar uw mening.


CDA Lokaal Gilze en Rijen staat dit jaar weer op de Rijense jaarmarkt en gaat op zoek naar

uw mening over de toekomst van het oude zwembad/Magriethal, het kruispunt Hannie Schaftlaan /

Mosstraat, de Mary Zeldenrustlaan en de blijverslening. Ja, eigenlijk alles wat u maar inbrengt.

Voor meer informatie start de video CDA JAARMARKT PROMO.mp4.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langer zelfstandig thuis wonen stap dichterbij

CDA blij met Verordening Blijverslening Gilze en Rijen

Woning verbouwen met hulp van de gemeente.        

Op initiatief van de fractie van het CDA hebben wij samen met de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Gilze en Rijen onlangs een motie ingediend voor het beschikbaar stellen van de zogeheten blijverslening. Deze motie is ondersteund door alle partijen in de gemeenteraad van Gilze en Rijen. Wij danken het college voor de snelle aanpak en uitvoering van onze motie. Gilze en Rijen is hiermee één van de eerste gemeenten in ons land die het verstekken van een blijverslening mogelijk maakt. Lees verder 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CDA FRACTIEVOORZITTER JAC WOUTERS BESCHOUWT DE ACTUALITEIT

De zomervakantie 2016 nadert met rasse schreden dus waren de afgelopen week de laatste commissievergaderingen van het politieke jaar 2015/2016.

Laat ik beginnen met een kwalijke vergissing in BN De Stem van 5 juli jl  waarin Zorgcentrum St. Franciscus in Gilze werd neergezet als één van de 150 zorgcentra waarin de geleverde zorg niet op orde zou zijn. Niets is minder waar. Lees verder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging Buurt Bewust Bijeenkomst Rijen Centrum.

CDA lokaal nodigt de bewoners van Rijen Centrum en natuurlijk ook andere belangstellenden uit voor een BBB. Voor meer informatie start de video CD-PROMO-BBB-RIJEN CENTRUM.mp4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

CDA Lokaal krijgt veel huiswerk mee uit Gilze

Betrokken bewoners bij Buurt Bewuste Bijeenkomst

In de gastvrije Irish Pub aan de Nieuwstraat in Gilze hield CDA Lokaal zijn tweede Buurt bewuste bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is om te weten wat er bij de inwoners van de verschillende buurten en kernen leeft. Dit kan directe actie voor de partij betekenen, maar ook als input voor de volgende verkiezingsperiode dienen. Lees verder

 
     

Uitnodiging Buurt Bewust Bijeenkomst Gilze.

CDA lokaal nodigt de bewoners van Gilze en zijn buitengebied van harte uit voor een BBB. Voor meer informatie start de video CDA-PROMO-BBB-GILZE.mp4

   
   

Speelbos mooi voorbeeld van Lokale Kracht.

CDA Lokaal actief op Boomfeestfag in Gilze.

Zoals in de eerste Buurt bewuste Bijeenkomst die CDA Lokaal heeft georganiseerd al duidelijk is geworden, hechten inwoners van onze gemeente veel waarde aan het openbare groen en de vele natuurgebieden. Lees verder.

 
   

Een “valvriendelijk” huis.

Iedereen praat erover. Stichtingen zoals Zilver Wonen Werken en de ouderenbond ANBO doen er onderzoek naar en de overheid deelt subsidies uit aan bedrijven in hulpmiddelen die zorgen dat u als ouderen langer op u zelf kan blijven wonen.

Lees verder

 
   

CDA Lokaal blikt terug en kijkt vooruit!

Het jaar 2015 ligt achter ons, goed om even terug te kijken, maar ook vooruit te kijken naar onderwerpen waarmee wij als CDA fractie ons in 2016 ongetwijfeld gaan bezighouden.

Lees verder

 
   
     

CDA voor veiligheid

Ook in het nieuwe jaar gaat het CDA voor veiligheid, maar dat kunnen we niet alleen. Veiligheid, het is een ruim begrip en 100% veiligheid bestaat niet, ongeacht welke Wet of middelen men hiervoor in het leven roept. Is het niet een begrip dat zowel gevoelsmatig als denkbeeldig bij iedereen andere gedachten en zelfs angsten oproept? En welk gevoel of beeld overheerst bij u?

Lees verder

   
     

CDA en het nieuwe subsidiebeleid in Gilze en Rijen

Woensdag 2 december stond de Algemene Subsidieverordening Gilze en Rijen 2016 op de agenda van de commissie Samenleving. Deze subsidieregeling gaat gelden vanaf 1 juli 2016 t/m 2019 en alle verenigingen krijgen hiermee te maken. Het zwaartepunt van de discussie betreft het mogelijk afschaffen van de subsidie voor jeugdleden welke momenteel € 12,50 per jeugdlid bedraagt. Bij een grote sportvereniging zoals voetbal gaat het al gauw om duizenden euro’s.

Lees verder

   
     

De Eerste Kamer: een extra paar ogen van het parlement

Met grote indringendheid komt de wereld van alle dag onze huiskamers in. Of het nu gaat om echt Nederlandse kwesties (denk aan de Fyra), om het functioneren van de EU (denk aan de Griekse schuldencrisis) of de wereldproblemen waar ook wij mee te maken krijgen (denk radicalisering en de dreiging van terrorisme), een gemiddelde dag komen zij allemaal voorbij. Natuurlijk horen wij dan al snel commentaren vanuit de Tweede Kamer of het kabinet. Maar waar blijft de Eerste Kamer?

Lees verder

   
     

CDA akkoord met de kaders voor nieuw subsidiebeleid en begroting 2016

Het CDA Lokaal is positief over de opzet van meedenken in bijeenkomsten voor verenigingen en organisaties. Verschillende verenigingen hebben hun zorgen geuit. Tijdens deze bijeenkomsten blijkt dat niet altijd helder was wat dit nu precies voor een vereniging gaat betekenen. Wij hebben begrip voor de zorgen die zijn uitgesproken. Het CDA heeft met nadruk gevraagd om de besparing die wordt voorgesteld opnieuw te bezien. Het CDA Lokaal is van mening dat iedereen mee moet kunnen blijven doen. Ook voor verenigingen en organisaties die te maken krijgen met een vernieuwd subsidiebeleid is het belangrijk dat het college in gesprek  gaat om de situatie en de gevolgen te bespreken.  Het CDA gaat ook hier voor maatwerk.

Lees verder

   
     

CDA Lokaal introduceert het steunlidmaatschap!

Als gemeenschap worden we sterker als we samen discussiëren en ideeën vormen hoe onze gemeente er in de toekomst uit kan zien. Niet voor niets is ons motto tijdens deze gemeenteraadsperiode ‘Iedereen doet mee, want iedereen doet er toe’.  We hebben iedereen nodig om ideeën te horen, discussies te voeren en activiteiten te organiseren. Het CDA Gilze en Rijen profileert zich als een lokale partij, met lokale standpunten en mensen.

Lees verder

   
     
     

 

Laatste wijziging: 16-01-2017 12:09:05
Aantal bezoekers: 32204