CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

CDA Lokaal blikt terug en kijkt vooruit!

CDA Lokaal blikt terug en kijkt vooruit!

Het jaar 2015 ligt achter ons, goed om even terug te kijken, maar ook vooruit te kijken naar onderwerpen waarmee wij als CDA fractie ons in 2016 ongetwijfeld gaan bezighouden.

Hoe is het gegaan met de invoering van de drie decentralisaties?

Vanaf 1 januari 2015 heeft ook de gemeente Gilze en Rijen  nieuwe taken gekregen op het gebied van zorg, jeugd en werk. Voor onze fractie betekende dit in 2015 kijken naar het beleid en de verordeningen die hierover zijn vastgelegd  in 2014. In de gemeenteraad zijn we de afgelopen perioden voorzien van rapportages over de voortgang. Wat we in eerste instantie kunnen constateren lopen we wat betreft deze drie decentralisaties aardig in de pas. We hebben echter niet echt zicht op “ hoe onze burgers dit ervaren”. Daarom wordt u door ons uitgenodigd om uw mening of reactie hierover kenbaar te maken, indien u daar behoefte aan heeft. Ook als het gaat over uw ervaring met het zogeheten keukentafelgesprek en de gevolgen die dit gesprek voor u heeft.  Wij kijken of het proces is verlopen zoals afgesproken in de Raad. Ook in 2016 zullen zorg, jeugd en werk onze aandacht blijven vragen.

Nieuw subsidiebeleid en de kanteling.

Duidelijk mag zijn dat het CDA voor een gedachte kanteling is en dat hiervoor de kracht van de eigen samenleving nodig zal zijn.  Dit kan alleen slagen als hiervoor open gesprekken worden gevoerd met betrokken verenigingen en organisaties. Voor deze verenigingen en organisaties is het belangrijk dat zij concreet van het college vernemen wat dit voor hen gaat betekenen. Hierover zijn zorgen uitgesproken, waarvoor het CDA aandacht vraagt. Wij hebben gesprekken gevoerd met betrokken verenigingen waarvoor de vernieuwing van het subsidiebeleid gevolgen zou kunnen hebben. Wij zijn als CDA helder over, de vernieuwing van het subsidiebeleid, maar het mag niet het bestaansrecht van vereniging of organisatie aantasten. Tijdens de laatste raadsvergadering in 2015 hebben wij  als CDA nadrukkelijk gevraagd om de geplande evaluatie naar aanleiding van de gesprekken die de gemeente gaat voeren vóór de zomervakantie voor te leggen aan de raad, zodat bijsturen nog mogelijk is. Alle verenigingen en organisaties houden tot 1 juli 2016 hun huidige subsidie en daarna is pas sprake van aanpassingen, mocht dit nodig zijn om de kantelingsgedachte te doen slagen. Wij ervaren dat verenigingen zich zorgen maken en graag concreet willen weten wat dit voor hen gaat betekenen. Wethouder Zwarts heeft ons verzoek  gehonoreerd om de voortgang voor de zomervakantie te verstrekken.

Toekomst van de bibliotheek.

In een gesprek met wethouder Zwarts heeft de CDA fractie kenbaar gemaakt wat het belang is van een bibliotheek in onze gemeente. Hierbij kwam ook aan de orde dat het belangrijk is hoe onze inwoners hun bibliotheek ervaren en wat hun wensen zijn ten aanzien van een mogelijke vernieuwing van het bibliotheekwerk,  zowel  in  Gilze als in Rijen.  Het CDA heeft aangeven dat het goed is dit te inventariseren alvorens  met een voorstel hierover naar de Raad te komen.  De mening van onze inwoners is hierbij zeker van belang. Dit zal worden meegenomen in de uitwerking. De kaders die worden gesteld aan toekomstig bibliotheekwerk zijn van belang, zeker als het gaat om toegankelijkheid en bereikbaarfheid. De gemeente is de subsidieverstrekker voor het bibliotheekwerk en de Raad geeft de kaders aan.

Communicatie nieuw zwembad en sporthal.

Op uitnodiging van de Gebruikersgroep hebben we  een gesprek gehad over het nieuwe zwembad. We nemen hun wensen mee, voor zover deze passen binnen het beschikbare budget .

Vernieuwing basisscholen in onze gemeente.

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor een  nieuw te bouwen openbare school De Wildschut in Gilze. Na realisering zijn dan in onze gemeente alle basisscholen of verbouwd of vernieuwd. Wij zijn als CDA fractie trots dat hierop  tijdig is geanticipeerd   en via het Integraal Huisvestingsplan budgetten zijn gereserveerd. We lezen in de media dat dit voor veel scholen in andere gemeenten een probleem is maar niet in Gilze en Rijen.

Actieve participatie.

 De CDA lokaal fractie en bestuur gaan in 2016 “ Buurt Bewuste Bijeenkomsten” houden. Via de media wordt u hiervan op de hoogte gehouden. De eerste bijeenkomst staat op 1 maart a.s. gepland en is bedoeld voor inwoners van de wijk Wolfsweide in Rijen. Tijdens deze bijeenkomsten hopen wij burgers te ontmoeten met vragen en opmerkingen welke zij belangrijk vinden.

Lenie Schuermans, fractielid CDA lokaal


Terug Stuur dit door |  Alle pagina's in map afdrukken |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top