CDA Gilze en Rijen< Naar CDA.nl

Terugblik CDA lokaal

Ook in 2017 midden in de samenleving.

Terugblik CDA lokaal op politieke activiteiten in 2016.

Het jaar 2016 was politiek een bewogen en belangrijk jaar.

Op de agenda van de raadsvergaderingen stond de ontwikkeling van een aantal grote projecten in onze gemeente. Het CDA is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van o.a. het centrumplan Gilze waarover in de raadsvergadering van 19 december j.l. een besluit is genomen. Een belangrijk stap vooruit, zeker voor de inwoners van Gilze.

Daarnaast is het CDA  actief betrokken bij het proces rond de ontwikkeling van het nieuwe zwembad en sporthal bij den Butter in Rijen. Als CDA zijn we verheugd dat we in onze gemeente straks weer een optimaal zwembad en sporthal hebben die voldoen aan de huidige eisen. Wij hopen dan ook dat veel van onze inwoners in 2018 na de opening hiervan gebruik zullen gaan maken.

Wat is de toekomst voor deze locatie?

Over de bestemming van de huidige locatie van de Margriethal en het zwembad Tropical komt in het voorjaar een voorstel naar de Raad. Bekend is dat in ieder geval op deze plek een sportzaal openblijft voor de kinderen van de Vijf Eiken school en de BVM-school. Het CDA denkt mee over de plannen die gaan komen. Tijdens de jaarmarkt in oktober in Rijen hebben we aan onze burgers suggesties gevraagd en gekregen. Ook in de BuurtBewusteBijeenkomst voor Rijen-West zijn hiervoor ideeën gekregen. Deze nemen we mee in onze besluitvorming.

We hebben in 2016 veel aandacht gehad voor de verkeersveiligheid met name bij de kruising van de Hannie Schaftlaan-Mosstraat en het kruispunt Constance Gerlingstraat-Stationsstraat. Beide kruispunten zullen in 2017 worden aangepakt waardoor de veiligheid beter is geborgd. Hopelijk neemt het aantal ongelukken af. Uiteraard blijft het juiste verkeersgedrag van automobilisten een eerste vereiste.

Het jaar 2016 was ook het jaar waarin het subsidiebeleid is aangepast. Dit betekent voor veel verenigingen een kanteling in denken. Eigen kracht eerst is hierbij het uitgangspunt. Als CDA hebben we nadrukkelijk aangegeven dat door deze ombuiging van het subsidiebeleid geen verenigingen mogen omvallen. Inmiddels is tijdens een evaluatie, gehouden in oktober j.l., toegezegd, dat het college een aantal onduidelijkheden in het vernieuwde subsidiebeleid zal wegnemen.

Aandachtspunten binnen het Sociaal Domein

Onze aandacht is in 2016 met name uitgegaan naar het verloop van de veranderingen binnen de WMO. Het jaar 2015 was een overgangsjaar en 2016 is het jaar geweest waarin de gevolgen voor onze burgers daar waar het gaat om WMO-zaken meer zichtbaar zijn geworden. Niet dat alles zonder problemen is verlopen, maar we hebben als CDA wel gezien dat er in het algemeen weinig klachten zijn geweest. Mochten deze er wel zijn dan willen wij hiervan graag op de hoogte worden gebracht.

Zeker de jeugdzorg in onze gemeente heeft onze aandacht. In regionaal verband worden hierover afspraken gemaakt, waarbij wij als CDA met name de lokale jeugdzorg zullen blijven volgen. Ook vinden we de adviezen van de Adviesraad “Sociaal domein” erg belangrijk.

Ook in 2017 willen we weer graag voor onze burgers klaar staan. Vragen beantwoorden we graag. Afgelopen jaar hebben we in de kernen van Gilze en van Rijen Buurt Bewuste Bijeenkomsten gehouden om te horen wat er leeft in de buurt. De opkomst was niet altijd zoals verwacht maar de inbreng was groot. Kwaliteit boven kwantiteit. Ook in 2017 zullen we dit voortzetten, maar misschien in een andere vorm.  Het jaar 2017 zal mede in het teken staan van de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Het CDA wenst u allen een succesvol en gezond 2017.